Welcome to Paperthai.com by PaperThai

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระดาษ.com by PaperThai 

เรา ผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท เปเปอร์ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ ยินดีคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจ**

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest