Call Now : 098-356-3599 [มอส]   098-656-5694 [กิ๊ก]

กระดาษ FSC บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด

กระดาษ FSC บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ FSC-COC

Forest Stewardship Council (FSC) คือ องค์การที่ไม่หวังผลกำไรภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ จากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ และองค์การผู้ให้การรับรองไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีหลักประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้

a) การตัดไม้ผิดกฎหมายหรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย
b) การละเมิดสิทธิ์ตามจารีตประเพณีหรือสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการป่าไม้ 
c) การทำลายของสิ่งมีค่าที่สงวนรักษาไว้ในการดำเนินงานป่าไม้ 
d) การเปลี่ยนสภาพที่สำคัญของป่าไม้ไปยังสวนป่าหรือป่าที่ไม่ใช้ประโยชน์  
e) มีผลต่อการกลายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการดำเนินการป่าไม้

นอกจากนี้จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐาน  (Principle) ของอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน,1998 ดังนี้
a) เสรีภาพในการสมาคมและการรับรู้ถึงสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
b) ยกเลิกและกำจัดการกระทำที่เป็นการใช้แรงงานบังคับ
c) ยกเลิกและ/หรือไม่จ้างแรงงานเด็ก
d) การไม่กระทำใดๆ ที่ถือเสมือนเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้ขอประกาศที่จะดำเนินงานภายใต้หลักของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกประการ

ท่านสามารถดูใบรับรอง FSC ฉบับปัจจุบันของบริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ได้ www.fsc.org

Paper Thai Co.,Ltd.

15 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel: 02-873-3618 (auto) FAX: 02-873-3619
Email: info@paperthai.com