about

PAPER THAI CO.,LTD.

www.paperthai.com โดย บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด  เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท เปเปอร์ไทย จำกัด สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ ยินดีคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจ**