COPYRIGHT

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บ www.paperthai.com ไม่ว่าจะเป็นข้อความ โลโก้ รูปภาพ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เปเปอร์ ไทย  จำกัด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายนานาชาติ การคัดลอกหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อันถือเป็นทรัพย์สินจำเพาะของบริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายนานาชาติ

การทำซ้ำหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาตจาก บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัดเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า ที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์หรือที่อื่นในเว็บไซต์ (อันมิได้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด) ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของสินค้านั้น ๆ บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัดมิได้นำตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้านั้น ๆ ไปหาประโยชน์ในการพาณิชย์ หากแต่แสดงให้เห็นถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมีจำหน่ายให้แก่ลูกค้า