นโยบายด้านแรงงาน

1. บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2. ไม่จ้างบุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเด็ดขาด
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ้างแรงงานเด็ก (อายุระหว่าง 15-18 ปี)
4. หากมีการจ้างแรงงานเด็ก (15-18 ปี) ห้ามทำงานที่อันตราย หรืองานหนัก ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือโดยได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมาย
5. บริษัทฯ ห้ามการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดและยอมรับไม่ได้ อันได้แก่ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส การค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี้และแรงงานบังคับ การบังคับเกณฑ์แรงงานเพื่อการสงคราม การค้าประเวณี การผลิตสื่อลามก และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ต้องยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
7. ส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ด้วยความสมัครใจ บนพื้นฐานของความยินยอมทุกฝ่ายโดยปราศจากการลงโทษ
8. ห้ามมิให้มีปฏิบัติกับแรงงานโดยการใช้กำลังหรือบังคับ ตัวอย่างเช่น
          a. ความรุนแรงทางด้านร่างกายและเพศ
          b. แรงงานผูกมัด
          c. การระงับค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าจ้าง หรือ การเก็บหลักประกันการทำงาน
          d. ข้อห้ามในการเคลื่อนย้าย หรือเคลื่อนที่
          e. การยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัว
          f. ความพยายามกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่
9. บริษัทฯ ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการปฏิบัติงาน
10. บริษัทฯ ต้องเคารพการร่วมกลุ่มโดยอิสระ และสิทธิในการต่อรองร่วมกัน
11. พนักงานสามารถที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรแรงงานด้วยความสมัครใจ
12. บริษัทฯ เคารพองค์กรแรงงานที่จะมีกฎระเบียบของตนเองอย่างอิสระเต็มที่
13. บริษัทฯ เคารพสิทธิ์ของแรงงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดตั้ง, เข้าร่วม, ช่วยเหลือ องค์กรแรงงาน โดยไม่มีการลงโทษ
14. บริษัทฯ จะต่อรองตามกฎหมาย กับองค์กรแรงงานหรือตัวแทน ในลักษณะที่ดีเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่ดีที่สุด
15. ดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกันที่ได้กำหนดไว้