PAYMENT

การชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ), การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า (ลูกค้าต่างจังหวัดชำระเงินครบถ้วนก่อนส่งสินค้า), การให้เครดิตแก่ลูกค้า

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารหรือ ATM

ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเก็บ ณ.สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด
193-2-62836-6 สาขาพระประแดง
  • ออมทรัพย์

พร้อมเพย์

ชื่อบัญชี : บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด
0-1055-53149-91-5 PromptPay
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี